Danh sách model thiết bị đã được đại lý Dynisco cấp ở Việt Nam, gồm cảm biến áp suất nhiệt độ, bộ điều khiển, đồng hồ hiển thị, màn hình Dynisco, đầu dò áp lực, cặp nhiệt điện, cáp nối…

Dynisco PT420A TPT420A PT422A TPT422A PT432A TPT432A

PT420A-5C-3/18PT420A-5C-3/30TPT420A-10M-6/18
TPT420A-5C-9/30TPT420A-5C-9/18PT420A-15M-3/18
PT420A-5C-12/18PT420A-5C-12/30TPT420A-15M-12/30
TPT420A-5C-6/30TPT420A-5C-6/18PT420A-15M-9/18
PT420A-7,5C-6/18PT420A-7,5C-6/30TPT420A-15M-6/30
TPT420A-7,5C-9/30TPT420A-7,5C-9/18PT420A-20M-6/30
PT420A-7,5C-12/30PT420A-7,5C-12/18TPT420A-20M-9/18
TPT420A-7,5C-3/18TPT420A-7,5C-3/30PT420A-20M-3/30
PT420A-1M-12/30PT420A-1M-12/18TPT420A-20M-12/18
TPT420A-1M-3/18TPT420A-1M-3/30PT420A-30M-12/30
PT420A-1M-6/30PT420A-1M-6/18TPT420A-30M-3/18
P DYNISCO.INFO.VNTPT420A-1M-9/30PT420A-30M-9/30
PT420A-1,5M-6/30PT420A-1,5M-6/18TPT420A-30M-6/18
TPT420A-1,5M-12/18TPT420A-1,5M-12/30TPT420A-10M-6/30
PT420A-1,5M-9/30PT420A-1,5M-9/18P DYNISCO.INFO.VN
TPT420A-1,5M-3/18TPT420A-1,5M-3/30TPT420A-15M-12/18
PT420A-3M-9/18PT420A-3M-9/30PT420A-15M-9/30
TPT420A-3M-6/30TPT420A-3M-6/18TPT420A-15M-6/18
PT420A-3M-3/18PT420A-3M-3/30PT420A-20M-6/18
TPT420A-3M-12/30TPT420A-3M-12/18TPT420A-20M-9/30
PT420A-5M-3/30PT420A-5M-3/18PT420A-20M-3/18
TPT420A-5M-12/18TPT420A-5M-12/30TPT420A-20M-12/30
PT420A-5M-9/30PT420A-5M-9/18PT420A-30M-12/18
TPT420A-5M-6/18TPT420A-5M-6/30TPT420A-30M-3/30
PT420A-7,5M-3/18PT420A-7,5M-3/30PT420A-30M-9/18
TPT420A-7,5M-12/30TPT420A-7,5M-12/18TPT420A-30M-6/30
PT420A-7,5M-6/18PT420A-7,5M-6/30PT420A-10M-9/18
TPT420A-7,5M-9/30TPT420A-7,5M-9/18TPT420A-10M-12/18
PT420A-10M-3/30PT420A-10M-3/18PT420A-10M-9/30
TPT420A-1M-9/18TPT420A-10M-12/30PT420A-15M-3/30
PT422A-5C-3/30PT422A-5C-6/30PT422A-10M-9/18
TPT422A-5C-6/18TPT422A-5C-12/18TPT422A-10M-12/30
PT422A-5C-9/30PT422A-5C-3/30PT422A-15M-3/30
TPT422A-5C-12/18TPT422A-5C-9/18TPT422A-15M-6/18
PT422A-7,5C-3/30PT422A-7,5C-6/30PT422A-15M-9/30
TPT422A-7,5C-6/18TPT422A-7,5C-12/18TPT422A-15M-12/18
PT422A-7,5C-9/18PT422A-7,5C-3/18PT422A-20M-3/30
TPT422A-7,5C-12/18TPT422A-7,5C-9/18TPT422A-20M-6/18
PT422A-1M-3/18PT422A-1M-6/18T DYNISCO.INFO.VN
TPT422A-1M-6/30TPT422A-1M-12/30TPT422A-20M-12/18
PT422A-1M-9/18PT422A-1M-3/18PT422A-30M-3/18
TPT422A-1M-12/30TPT422A-1M-9/30TPT422A-30M-6/18
PT422A-1,5M-3/18PT422A-1,5M-6/18PT422A-30M-9/18
TPT422A-1,5M-6/30TPT422A-1,5M-12/30TPT422A-30M-12/18
PT422A-1,5M-9/18PT422A-1,5M-3/18PT422A-10M-6/18
TPT422A-1,5M-12/30TPT422A-1,5M-9/30TPT422A-10M-9/30
T DYNISCO.INFO.VNPT422A-3M-6/30PT422A-15M-6/30
TPT422A-3M-6/18TPT422A-3M-12/18TPT422A-15M-12/18
PT422A-3M-9/30PT422A-3M-3/30PT422A-15M-3/30
TPT422A-3M-12/18TPT422A-3M-9/18TPT422A-15M-9/18
PT422A-5M-3/18PT422A-5M-6/18PT422A-20M-6/30
TPT422A-5M-6/30TPT422A-5M-12/30TPT422A-20M-12/18
PT422A-5M-9/18PT422A-5M-3/18PT422A-20M-3/30
TPT422A-5M-12/30TPT422A-5M-9/30TPT422A-20M-9/18
PT422A-7,5M-3/30PT422A-7,5M-6/30PT422A-30M-6/18
TPT422A-7,5M-6/18TPT422A-7,5M-12/18TPT422A-30M-12/18
PT422A-7,5M-9/30PT422A-7,5M-3/30PT422A-30M-3/18
TPT422A-7,5M-12/18TPT422A-7,5M-9/18TPT422A-30M-9/18
PT422A-10M-6/18PT422A-10M-3/18PT422A-3M-3/30
TPT422A-10M-3/30TPT422A-10M-12/30PT422A-20M-9/30
PT432A-5C-3/18PT432A-5C-6/18TPT432A-10M-12/18
TPT432A-5C-6/30TPT432A-5C-3/30PT432A-10M-3/30
PT432A-5C-9/18PT432A-5C-12/18TPT432A-10M-9/18
TPT432A-5C-12/30TPT432A-5C-9/30PT432A-15M-6/18
PT432A-7,5C-3/18PT432A-7,5C-6/18TPT432A-15M-12/30
TPT432A-7,5C-6/30TPT432A-7,5C-12/30PT432A-15M-3/18
PT432A-7,5C-9/30PT432A-7,5C-3/30TPT432A-15M-9/30
TPT432A-7,5C-12/30TPT432A-7,5C-9/30PT432A-20M-6/18
PT432A-3M-3/18PT432A-1M-6/30TPT432A-20M-12/30
TPT432A-1M-6/18TPT432A-1M-12/18PT432A-20M-3/18
PT432A-1M-9/30PT432A-1M-3/30TPT432A-20M-9/30
TPT432A-1M-12/18TPT432A-1M-9/18PT432A-30M-6/30
PT432A-1,5M-3/30PT432A-1,5M-6/30TPT432A-30M-12/30
TPT432A-1,5M-6/18TPT432A-1,5M-12/18PT432A-30M-3/30
PT432A-1,5M-9/30T DYNISCO.INFO.VNTPT432A-30M-9/30
TPT432A-1,5M-12/18TPT432A-1,5M-9/18TPT432A-10M-6/18
T DYNISCO.INFO.VNPT432A-3M-6/18PT432A-10M-9/30
TPT432A-3M-6/30TPT432A-3M-12/30TPT432A-10M-12/18
PT432A-3M-9/18PT432A-3M-3/18PT432A-15M-3/18
TPT432A-3M-12/30TPT432A-3M-9/30TPT432A-15M-6/30
PT432A-5M-3/30PT432A-5M-6/30PT432A-15M-9/18
TPT432A-5M-6/18TPT432A-5M-12/18TPT432A-15M-12/30
PT432A-5M-9/30PT432A-5M-3/30PT432A-20M-3/18
TPT432A-5M-12/18TPT432A-5M-9/18TPT432A-20M-6/30
PT432A-7,5M-3/18PT432A-7,5M-6/18PT432A-20M-9/18
TPT432A-7,5M-6/30TPT432A-7,5M-12/30TPT432A-20M-12/30
PT432A-7,5M-9/18PT432A-7,5M-3/18PT432A-30M-3/30
TPT432A-7,5M-12/30TPT432A-7,5M-9/30TPT432A-30M-6/30
PT432A-10M-3/30PT432A-10M-6/30PT432A-30M-9/30
PT432A-1M-3/30TPT432A-30M-12/30PT432A-1,5M-3/30
Danh sách model cảm biến nhiệt độ Dynisco và cảm biến áp suất Dynisco dòng PT420A TPT420A, PT422A TPT422A, PT432A TPT432A